Người hướng dẫn

Trịnh Công Duy

Phó Giám đốc

Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại Học Đà Nẵng

Số người nhận hướng dẫn tối đa: 3

trinh.cong.duy congduy@gmail.com

Đăng ký với Người hướng dẫn

Thông tin