Người hướng dẫn

Lê Hữu Bình

Trưởng khoa

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế

binh.lh lhbinh@hueic.edu.vn

Đăng ký với Người hướng dẫn