Người hướng dẫn

Đặng Thanh Tùng

Trưởng phòng

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Số người nhận hướng dẫn tối đa: 5

tungdt@vcci.com.vn tungdt@vcci.com.vn

Đăng ký với Người hướng dẫn

Thông tin

Chuyên môn: Hỗ trợ DNNVV (15 năm kinh nghiệm)

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Chuyên ngành Hỗ trợ và Phát triển DNNVV - Đại học Leipzig (CHLB Đức)

Lĩnh vực hỗ trợ:

- Ứng dụng CNTT trong quản lý doanh nghiệp: Office (Office 2016 and Office 365), Skype.

- Kỹ năng nghiên cứu

- Kỹ năng quản lý công việc nhờ ứng dụng CNTT.