Mentors

Người hướng dẫn Pham Tien Dung

Pham Tien Dung

Technical Evangelist

Microsoft

Ready contact to Candidate

Người hướng dẫn Huỳnh Đinh Thái Linh

Huỳnh Đinh Thái Linh

Giám đốc dự án Praxispartnership

Vietnamese-German University

Ready contact to Candidate