Người hướng dẫn

Người hướng dẫn Lại Thăng

Lại Thăng

Giám đốc Nhân sự

Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Nhất Nguyên

Tạm dừng nhận Ứng viên