Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả

Mục tiêu của Module:

Kết thúc module này, học viên sẽ có hiểu biết căn bản và kỹ năng cần thiết để:

  • Thiết lập mục tiêu theo nguyên tắc SMART
  • Quản lý thời gian hiệu quả
  • Biết lập kế hoạch công việc
  • Thực thi nghệ thuật giao việc
  • Tổ chức nhóm làm việc hiệu quả

MODULE 03 - KỸ NĂNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ (2 days)

1.   Thiết lập mục tiêu

+Nguyên tắc SMART

2.  Kỹ năng quản lý thời gian

+  Nguyên lý Pareto 80/20

+   Kỹ thuật quản lý thời gian hiệu quả     

+  Quản lý thời gian bằng Microsoft Calendar, Microsoft Outlook, Google Calendar

3.   Kỹ năng lập kế hoạch công việc

+  Nguyên tắc 6 thời

+  Các kỹ thuật sắp xếp kế hoạch công việc hiệu quả

+  Sử dung Office 365 lập kế hoạch công việc

4.   Kỹ năng giao việc

+  Mô tả rõ nội dung

+ Xác định thời hạn

+ Giao quyền

+ Giám sát

+ Đánh giá hiệu quả

+ Sử dụng Office 365 để giao việc

5.  Kỹ năng làm việc nhóm

+  Lắng nghe người khác

+  Kỹ năng tổ chức công việc

+  Trợ giúp và tôn trọng lẫn nhau

+  Có trách nhiệm với công việc được giao

+  Gắn kết

+  Tạo sự đồng thuận

+  Vô tư, ngay thẳng

+  Thuyết phục

+  Sử dụng Office 365, Slack, Facebook trong làm việc nhóm

 
Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản để xem video bài giảng. Đăng nhập
}