Kế toán tài chính cho khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kế toán tài chính cho khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa

ĐỀ CƯƠNG “KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CHO KHỞI NGHIỆP

VÀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA”

----- -----

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

1. Mục đích của cuốn tài liệu:

2. Đối tượng sử dụng cuốn tài liệu:

3. Kết cấu cuốn tài liệu

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG VỀ KẾ TOÁN CHO KHỞI NGHIỆP VÀ DNNVV

1/ MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ KẾ TOÁN:

- Kinh doanh

- Kế toán

- Chứng từ kế toán

2/ MỞ TÀI KHOẢN CỦA DOANH NGHIỆP

Để mở tài khoản cho doanh nghiệp, cần chuẩn bị thủ tục mở tài khoản cho doanh nghiệp theo các bước sau:

Bước 1: Lấy mẫu xin mở tài khoản doanh nghiệp.

Bước 2 : Chuẩn bị hồ sơ xin mở tài khoản ….

Bước 3:  Nộp hồ sơ để hoàn thành thủ tục …

3/ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN: LẬP CHỨNG TỪ, PHÂN LOẠI –SẮP XẾP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

-   Chứng từ kế toán

-   Lập chứng từ kế toán

-   Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán

4/ HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN, CÁCH GHI CHÉP SỔ SÁCH

-     Giới thiệu Hệ thống sổ sách kế toán

-     Cách ghi chép một số sổ sách cơ bán:

+ Sổ quỹ tiền mặt

+ Sổ theo dõi khoản phải thu, phải trả

+ Sổ cái

+ Bảng cân đối số phát sinh

5/LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ

A-LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Cách lập báo cáo  

-       Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

-       Bảng cân đối tài sản (kế toán)

-       Báo cáo lưu chuyển tiền

B- QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

-         Một số khái niệm liên quan

-         Hồ sơ khai quyết toán thuế

-         Nguyên tắc lập tờ khai thuế

6- ĐỌC HIỂU CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUA MỘT SỐ CHỈ SỐ

Từ các báo cáo tài chính nêu trên, sẽ cho phép tính toán được một số chỉ số để biết về:

-       Tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm,

-       Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh,

-        Tình hình và kết quả lưu chuyển tiền của một doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định…

Một số chỉ số cơ bản là:

Chỉ số cơ cấu vốn:

Chỉ số về khả năng thanh toán:

- Chỉ số về Tỷ suất sinh lời…

7- SỬ DỤNG EXEL TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

-         Giới thiệu về lợi ích của Excel

-         Các phép toán cơ bản trên Excel

-         Các bước thực hiện kế toán trên Excel:

Please log in to your account to view the video lectures. Login