Digital Marketing

Digital Marketing

ĐỀ CƯƠNG “DIGITAL MARKETING”
 
1.     Khái quát marketing và  Digital Marketing  trong doanh nghiệp khởi nghiệp (1 buổi)
 
o   Marketing và xu hướng Marketing trong thời gian tới
 
o   Digital marketing và truyền thông digital marketing trong doanh nghiệp khởi nghiệp
 
2.     Nghiên cứu thị trường trong Digital Marketing (1 buổi)
 
o   Các phương pháp nghiên cứu thị trường
 
o   Nội dung nghiên cứu thị trường
 
o   Các công cụ nghiên cứu online
 
(Bổ sung cả Office 365 xây form khảo sát, tự động tổng hợp thành file excel để xử lý)
 
3.     Truyền thông Digital Marketing  (1 buổi)
 
o   Mô hình truyền thông tổng quát
 
o   Giới thiệu một số công cụ truyền thông Digital Marketing phổ biến
 
o   Thiết kế thông điệp truyền thông Digital Marketing bằng mô hình AIDAS
 
o   Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả (KPI) hoạt động truyền thông Digital Marketing
 
4.     Công cụ truyền thông Digital Marketing (2 buổi)
 
o   Các căn cứ lựa chọn kênh truyền thông digital marketing
 
o   Thiết kế và thực thi truyền thông qua mạng xã hôi (social network)
 
o   Thiết kế và thực thi truyền thông qua các công cụ tìm kiếm - SEO
 
o   Thiết kế và thực thi công cụ truyền thông qua Mobile Marketing
 
5.     Định vị thương hiệu trong Digital Marketing (1 buổi)
 
o   Phân tích lợi điểm bán hàng độc nhất (USP – Unique Selling Point)
 
o   Xác định insight customer
 
o   Lựa chọn tiêu chí định vị và truyền thông thương hiệu
Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản để xem video bài giảng. Đăng nhập
}