Người hướng dẫn

Huỳnh Đinh Thái Linh

Giám đốc dự án Praxispartnership

Vietnamese-German University

huynh.dinh.thai.linh linh.hdt@vgu.edu.vn

Đăng ký với Người hướng dẫn